Lyric Music

Lele Blade

Back In The Business – Freestyle

Leggi il Testo,la Traduzione in Italiano, scopri il Significato e guarda il Video musicale di Back In The Business – Freestyle di Lele Blade contenuta nell'album Back In The Business (Freestyle). “Back In The Business – Freestyle” è una canzone di Lele Blade. Back In The Business – Freestyle Lyrics.

TESTO - Lele Blade - Back In The Business – Freestyle

Vai alla Traduzione
Vuoi inserire un nuovo brano? Inviaci il testo!

VIDEO MUSICALE


TESTO - Lele Blade - Back In The Business – Freestyle

O bè simmm na Lobby, no na boy band
L'origin e' tt cos comm e o Big Bang
Gir p Napl nte cass teng o full tank
A gent o sap già che ?? o teng
O bè tu si nu can e pecr ij nu T-Rex
Big things homie facc big racks
Port l'Americ a Napl fratm
Nta na Pand, nta na Mustang
Si s tratt e fa rnar
Nun m truov mai stanc

Quand tras nto local m'attegg
Off-White, Gucci cap, tutt Balmain
Chiar ca nun futt teng o team ch venc
Che cap e sti rapper ij c facc pallegg
O fra e mett a parchegg

Pigl o vol già saj comm'è
A quann vol sti puttan s'a vonn fa cu me
Si nun m'e cac vann 'nfrev nun m ponn avvrè
Ma ij song 'tt n'atu livell 'nteng nient a vrè
Stong sul ij a cap s regne e ricord
Primm er nu don mo o fann pcché s port
Tu già ir scem primm e fa na cos e sord
Mo ch'è fatt e sord si nu scem che sord
Va for sol pe rnar a me comm m rà
Ess cu te sta a per cu me sta a pecr
Stai 'tt ngrippat, nun t calm manc l'evr
E' l'or ca t fai vrè a nu buon mierc

Aizz e man fra sta robb t ra nguoll
Nu pass aret acal a cap e cont e sord
Er nu muccus, er o chiù stran ra zon
Pcché facev rap e m vstev chiù larg
Mill e 20 fra sta rob in gir funzion
S vonn asstà a tavl cu me, ma mo è tard
Ammò n'o facc p duj spicc, già saj
E' semp megl e sta nte mpicc, nte wuaj
Stong alt nsiem a na bad bitch, skyline
M parl nun m tuccà a gang bitch, dye trying
Conness comm e o Wi-Fi
Mamma che fai

Cu me abbusc in aria, Muay thai, Baby bye bye
Nu cunt e storij e cazzott o crimin e drog
Chist nun è nu film baby boy, nun è Top Boy
Nun t fidà mai e chi t ric ca nun val nient
Pcché a me che fa paur o munn e tu srpent
E nun m ?? a fa sta robb s'aggiung nu record
O Guinness avvis e cumpagn
We back in the business

Hey, cu mill eur o me nun pò fa nu cazz
Pcciò ?? sott a piazz e venn e caramel
Nun ten a cap p ji a scol ma ten a cap p fa na uerr
O waglion n'è arrivat a 20 ann
Pcché aier l'hann azzccat nterr
Ric c'ha fatt chiù sord nta n'ann che 'tt a vit faticann
Wa ch tarantell

Vai alla Traduzione
Vuoi inserire un nuovo brano? Inviaci il testo!

CONDIVIDI

Questo testo ha informazioni mancanti? Contattaci Ora!