sjava-isibuko

Sjava

Akabuye

Leggi il Testo,la Traduzione in Italiano, scopri il Significato e guarda il Video musicale di Akabuye di Sjava contenuta nell'album Isibuko. “Akabuye” è una canzone di Sjava. Akabuye Lyrics.

TESTO - Sjava - Akabuye

Vai alla Traduzione

VIDEO MUSICALE

TESTO - Sjava - Akabuye

Akabuye
Ngithi akabuy’ ekhaya
Akabuye, akabuye
Eshe

We mama nomalome
Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)
Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu
Ngob’ emthanda
We mama nomalome
Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)
Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu
Ngob’ emthanda

Ngcono abuy’ ekhaya (Makabuye ekhaya)
Bangamane bathi umbuy’emendweni
Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina
Ngcono abuy’ ekhaya
Bangamane bathi umbuy’emendweni
Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina

We mkhwenyana we sbali
Ng’sayomangalela mina enduneni
Iyicala phela lent’ oyenzayo
Seng’yahamba ng’yobikel’ umlumnzane
Ngakutshela ngathi (Ngakutshela ngathi)
Uyekele udadewethu
Mawungasamfuni mus’ulokh’ ulwisana naye
Sengaze ng’thath’ is’bhamu ng’yobulala
Ngiyobulal’ isoka ladadewethu, ubaba kamshan’ami
Ngithe hlekani ukudl’ uthule
Usulokh’ ufun’ ukuthi mina nawe s’bukane kabi nabashana
We mama nomalome
Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)
Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu
Ngob’ emthanda
We mama nomalome
Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)
Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu
Ngob’ emthanda

Ngcono abuy’ ekhaya (Makabuye ekhaya)
Bangamane bathi umbuy’emendweni
Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina
Ngcono abuy’ ekhaya
Bangamane bathi umbuy’emendweni
Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina

Yingane kaBaba lena
Yingane yakwethu le
Sekungcono sibuyisele
Sibuyisel’ ulale
Ngish’ ubaba emathuneni
Ngeke az’aphumule
Uma mina ng’vumile
Ingane yakwethu ikhale
Zinkomo ngamane yijike
Kungcono simbuyisele
Zona zonke yiphelele
Nob’hlobo bethu b’phele
We mama nomalome
Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)
Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu
Ngob’ emthanda
We mama nomalome
Nathula nathi duu (Nathula nathi duu)
Umfana wakomuny’ umuzi, udlala ngodadewethu
Ngob’ emthanda

Ngcono abuy’ ekhaya (Makabuye ekhaya)
Bangamane bathi umbuy’emendweni
Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina
Ngcono abuy’ ekhaya
Bangamane bathi umbuy’emendweni
Ngob’ usbali um’engayiyeki lento, ng’yolal’ ejele mina

Zinkomo azibuyele (Zibuyele kubo)
Naye az’buyisele (Emndenini wakubo)
Yingane kaBaba lena (Ayibuy’ ize kubo nayo)
Zinkomo azibuyele (Zibuyele kubo)
Naye az’buyisele (Emndenini wakubo)
Yingane kaBaba lena (Ayibuy’ ize kubo nayo)

Vai alla Traduzione
Vuoi inserire un nuovo brano? Inviaci il testo!

Questo testo ha informazioni mancanti? Contattaci Ora!